Main Menu
Home of To Be Pre-Cadet
สรุปย่อโรงเรียน To Be Pre-Cadet
ก่อนคิดจะสอบ ท่านรู้จักโรงเรียนเตรียมทหารดีหรือยัง?
รักเธอ...ประเทศไทย...
เกี่ยวกับเรา To Be Pre-Cadet
แผนที่เดินทางไป To Be Pre-Cadet
จองที่นั่งเรียน ด่วน... รับจำนวนจำกัด
นานาทัศนะของอาจารย์สมเกียรติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนเหล่าเพิ่มเติม
ธรรมมะเพื่อชีวิต
ศิษย์เก่าดีเด่น
ติดต่อผู้บริหาร
ท่านถาม ... เราตอบ
Polls
ถ้าเลือกได้ ท่านจะเป็นนักเรียนเหล่าไหน?
 
PTT Oil Price
Bangkok Bank Currency Exchange Rate Thai
ทำไมต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2009 เวลา 00:14 น.

ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร?

?????? เป็นคำถามที่น่าสนใจมากทีเดียว? คำตอบอย่างย่อ มีดังนี้คือ

?????? ๑. การเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนจะผ่านการสอบคัดเลือกเพียงครั้งเดียว แล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเลย โดยมิต้องสอบคัดเลือกอีก และได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงในขณะศึกษาด้วย

?????? ๒. เมื่อจบจากโรงเรียนเตรียมทหารจะได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน อีกทั้งมีเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงให้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่

?????? ๓. โรงเรียนของเหล่าทัพ มีทุนการศึกษาระยะยาวในต่างประเทศให้แก่นักเรียน ที่เรียนดีในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทุกเหล่า

?????? ๔. เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว จะได้รับพระราชทานยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี และร้อยตำรวจตรี ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามสาขาวิชาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีโดยมิต้องหางานทำอีก

?????? ๕. จะได้รับราชการในอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับ สมศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายชาวไทย

ประวัติความเป็นมาโดยย่อของโรงเรียนเตรียมทหาร

?????? โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

?????? กระทรวงกลาโหม ได้ตั้งโรงเรียนเตรียมทหารขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑?? ด้วยการรวมโรงเรียนเตรียมนายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เข้าด้วยกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นายทหาร ? นายตำรวจ ได้มีโอกาสรับการศึกษาอบรมและการฝึกในเบื้องต้นร่วมกันเพื่อให้มีความรู้จักคุ้นเคย สามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความคิดจิตใจร่วมกันแต่เยาว์วัย ซึ่งจะผลให้แต่ละเหล่าทัพ และกรมตำรวจ สามารถประสานงานกันได้ด้วยดี และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

?????? ในระยะแรกที่กำลังรอการก่อสร้าง โรงเรียนเตรียมทหารได้อาศัยอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เป็นการชั่วคราวและได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งถนนพระราม ๔ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ และเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบัน ณ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ภารกิจของโรงเรียนเตรียมทหาร

?????? โรงเรียนเตรียมทหาร มีภารกิจในการปกครองบังคับบัญชาและให้การศึกษา อบรม ในด้านพุทธศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา กับวิชาทหาร ? ตำรวจ แก่นักเรียนเตรียมทหารเพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติพื้นฐาน เหมาะสมที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหาร

?????? ๑. เป็นหลักสูตรที่จัดให้นักเรียนเตรียมทหาร ศึกษาต่อเนื่องจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๔ ของกระทรวงศึกษาธิการโดยศึกษาต่ออีก ๓ ชั้นปี

?????? ๒. เป็นหลักสูตรแนวเดียวกันกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ โดยเน้นกลุ่มวิชาซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไปได้

?????? ๓. เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมสมรรถภาพและลักษณะผู้นำทาง ทหาร ? ตำรวจ เน้นการผสมผสานระหว่างความรู้กับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

?????? ๔. เป็นหลักสูตรที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม ความสามัคคี และความกล้าทางจริยธรรม โดยเน้นการประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญ

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนเตรียมทหาร

?????? ๑. เพื่อพัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ให้เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า? โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไปได้

?????? ๒. เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย ความมีคุณธรรม โดยเน้นความสามัคคี ความกล้าทางจริยธรรม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักเสียสละ เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง อดทน อดกลั้น และอดออม สนใจใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

?????? ๓. เพื่อพัฒนาให้มีทักษะในวิธีการหาความรู้ คิดเป็น ทำเป็น รู้จักแก่ปัญหา ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นหมู่คณะร่วมกับผู้อื่นได้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางร่างกายและลักษณะผู้นำเหมาะสมกับการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

บริการที่จัดให้นักเรียนเตรียมทหาร

?????? โรงเรียนเตรียมทหาร มีอาคารนอน? สามารถรับนักเรียนเข้าพักประจำในโรงเรียนได้ทั้งหมด? ปัจจุบันได้กำหนดให้นักเรียนทั้ง ๓ ชั้นปี พักประจำ นักเรียนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน พร้อมทั้งได้รับแจกตำราเรียน

?????? นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมทหาร ยังมีกองพยาบาล พร้อมด้วยแพทย์และพยาบาลไว้ให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่นักเรียนเตรียมทหารในยามเจ็บป่วย

นักเรียนเตรียมทหารที่จะได้รับการเลื่อนชั้นการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ? ดังนี้

๑.??? สอบผ่านทุกรายวิชาที่กำหนดให้เรียนตามแผนการเรียนในชั้นนั้น ๆ

๒. มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนความประพฤติ ประจำปีการศึกษานั้น ๆ

๓. ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา ทั้งหมดที่จัดกิจกรรมนั้น ๆ

เกณฑ์การจบหลักสูตร

?????? ๑.? เรียนครบตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้

?????? ๒. มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดที่จัดกิจกรรมนั้น

?????? ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร มีวิทยฐานะและสิทธิเท่ากับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ

?????? สำหรับผู้ที่ได้เลื่อนชั้นไปศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การจบการศึกษาแล้ว จะต้องมีคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2009 เวลา 04:20 น.
 
All Rights Reserved © order allegra d online free unlisted phone number reverse lookup