Main Menu
Polls
ถ้าเลือกได้ ท่านจะเป็นนักเรียนเหล่าไหน?
 
PTT Oil Price
Bangkok Bank Currency Exchange Rate Thai
ทำไมต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2009 เวลา 00:14 น.

ทำไมถึงต้องเป็นนักเรียนเตรียมทหาร?

?????? เป็นคำถามที่น่าสนใจมากทีเดียว? คำตอบอย่างย่อ มีดังนี้คือ

?????? ๑. การเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนจะผ่านการสอบคัดเลือกเพียงครั้งเดียว แล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเลย โดยมิต้องสอบคัดเลือกอีก และได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยงในขณะศึกษาด้วย

?????? ๒. เมื่อจบจากโรงเรียนเตรียมทหารจะได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน อีกทั้งมีเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงให้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่

?????? ๓. โรงเรียนของเหล่าทัพ มีทุนการศึกษาระยะยาวในต่างประเทศให้แก่นักเรียน ที่เรียนดีในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทุกเหล่า

?????? ๔. เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว จะได้รับพระราชทานยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี และร้อยตำรวจตรี ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ตามสาขาวิชาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีโดยมิต้องหางานทำอีก

?????? ๕. จะได้รับราชการในอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับ สมศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายชาวไทย

ประวัติความเป็นมาโดยย่อของโรงเรียนเตรียมทหาร

?????? โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

?????? กระทรวงกลาโหม ได้ตั้งโรงเรียนเตรียมทหารขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑?? ด้วยการรวมโรงเรียนเตรียมนายร้อย โรงเรียนเตรียมนายเรือ และโรงเรียนเตรียมนายเรืออากาศ เข้าด้วยกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นายทหาร ? นายตำรวจ ได้มีโอกาสรับการศึกษาอบรมและการฝึกในเบื้องต้นร่วมกันเพื่อให้มีความรู้จักคุ้นเคย สามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความคิดจิตใจร่วมกันแต่เยาว์วัย ซึ่งจะผลให้แต่ละเหล่าทัพ และกรมตำรวจ สามารถประสานงานกันได้ด้วยดี และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

?????? ในระยะแรกที่กำลังรอการก่อสร้าง โรงเรียนเตรียมทหารได้อาศัยอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เป็นการชั่วคราวและได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งถนนพระราม ๔ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ และเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบัน ณ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ภารกิจของโรงเรียนเตรียมทหาร

?????? โรงเรียนเตรียมทหาร มีภารกิจในการปกครองบังคับบัญชาและให้การศึกษา อบรม ในด้านพุทธศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา กับวิชาทหาร ? ตำรวจ แก่นักเรียนเตรียมทหารเพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติพื้นฐาน เหมาะสมที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหาร

?????? ๑. เป็นหลักสูตรที่จัดให้นักเรียนเตรียมทหาร ศึกษาต่อเนื่องจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๔ ของกระทรวงศึกษาธิการโดยศึกษาต่ออีก ๓ ชั้นปี

?????? ๒. เป็นหลักสูตรแนวเดียวกันกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ โดยเน้นกลุ่มวิชาซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไปได้

?????? ๓. เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมสมรรถภาพและลักษณะผู้นำทาง ทหาร ? ตำรวจ เน้นการผสมผสานระหว่างความรู้กับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

?????? ๔. เป็นหลักสูตรที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม ความสามัคคี และความกล้าทางจริยธรรม โดยเน้นการประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญ

จุดมุ่งหมายของโรงเรียนเตรียมทหาร

?????? ๑. เพื่อพัฒนาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ให้เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า? โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไปได้

?????? ๒. เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย ความมีคุณธรรม โดยเน้นความสามัคคี ความกล้าทางจริยธรรม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักเสียสละ เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง อดทน อดกลั้น และอดออม สนใจใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

?????? ๓. เพื่อพัฒนาให้มีทักษะในวิธีการหาความรู้ คิดเป็น ทำเป็น รู้จักแก่ปัญหา ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นหมู่คณะร่วมกับผู้อื่นได้มีบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางร่างกายและลักษณะผู้นำเหมาะสมกับการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

บริการที่จัดให้นักเรียนเตรียมทหาร

?????? โรงเรียนเตรียมทหาร มีอาคารนอน? สามารถรับนักเรียนเข้าพักประจำในโรงเรียนได้ทั้งหมด? ปัจจุบันได้กำหนดให้นักเรียนทั้ง ๓ ชั้นปี พักประจำ นักเรียนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน พร้อมทั้งได้รับแจกตำราเรียน

?????? นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมทหาร ยังมีกองพยาบาล พร้อมด้วยแพทย์และพยาบาลไว้ให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่นักเรียนเตรียมทหารในยามเจ็บป่วย

นักเรียนเตรียมทหารที่จะได้รับการเลื่อนชั้นการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ? ดังนี้

๑.??? สอบผ่านทุกรายวิชาที่กำหนดให้เรียนตามแผนการเรียนในชั้นนั้น ๆ

๒. มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนความประพฤติ ประจำปีการศึกษานั้น ๆ

๓. ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา ทั้งหมดที่จัดกิจกรรมนั้น ๆ

เกณฑ์การจบหลักสูตร

?????? ๑.? เรียนครบตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้

?????? ๒. มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละภาคเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดที่จัดกิจกรรมนั้น

?????? ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร มีวิทยฐานะและสิทธิเท่ากับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ

?????? สำหรับผู้ที่ได้เลื่อนชั้นไปศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การจบการศึกษาแล้ว จะต้องมีคะแนนสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2009 เวลา 04:20 น.
 
All Rights Reserved © order allegra d online free unlisted phone number reverse lookup