Main Menu
Home of To Be Pre-Cadet
สรุปย่อโรงเรียน To Be Pre-Cadet
ก่อนคิดจะสอบ ท่านรู้จักโรงเรียนเตรียมทหารดีหรือยัง?
รักเธอ...ประเทศไทย...
เกี่ยวกับเรา To Be Pre-Cadet
แผนที่เดินทางไป To Be Pre-Cadet
จองที่นั่งเรียน ด่วน... รับจำนวนจำกัด
นานาทัศนะของอาจารย์สมเกียรติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนเหล่าเพิ่มเติม
ธรรมมะเพื่อชีวิต
ศิษย์เก่าดีเด่น
ติดต่อผู้บริหาร
ท่านถาม ... เราตอบ
Polls
ถ้าเลือกได้ ท่านจะเป็นนักเรียนเหล่าไหน?
 
PTT Oil Price
Bangkok Bank Currency Exchange Rate Thai
การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2009 เวลา 00:16 น.

การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร

???????? โรงเรียนเตรียมทหาร มิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก และกำหนดจำนวนรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในแต่ละปีแล้วส่งมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหารเป็นเวลา ๓ ปี???????? เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว จึงจะไปศึกษาต่อในโรงเรียนทหาร ? ตำรวจ ตามที่นักเรียนสมัครสอบไว้แต่แรกv??? ใบสมัคร????????????????? มีจำหน่ายประมาณ กลางเดือน มกราคม ไปจนถึงวันสุดท้ายของการสมัครด้วยตนเองของแต่ละเหล่าv??? สมัครสอบ??????????????? สมัครทางไปรษณีย์ ประมาณ กลางเดือน มกราคม ? ปลายเดือน กุมภาพันธ์?????? สมัครด้วยตนเอง??? ประมาณ กลางเดือน มีนาคมv??? สอบคัดเลือก????????????? ประมาณ ปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือน เมษายนของทุกปี

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

???????? ใบสมัครและระเบียบการในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จะมีสถานที่จำหน่ายแตกต่างกันไปตามเหล่าที่นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ดังนี้???????? ๑. ใบสมัครของนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก มีจำหน่ายที่ กองสถิติและวิจัย? โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ๒๖๐๐๑???????? ๒. ใบสมัครของนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ มีจำหน่ายที่ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐???????? ๓. ใบสมัครของนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ มีจำหน่ายที่ กองสถิติและวิจัย? โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ และตามกองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ???????? ๔.? ใบสมัครของนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจำหน่ายที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐หลักฐานที่จะต้องยืนในวันสมัคร???????? ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา (เหมือนกับทุกรูป) และต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน???????? ๒. สำเนาสูติบัตร???????? ๓. ใบรับรองผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ. ๕ ? ป) หรือใบรับรองการศึกษาตามอย่างที่แนบ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔)???????? ๔. ใบสำคัญทหารกองเกินหรือใบแทน???????? ๕. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดซึ่งคัดไว้ไม่เกิน ๓ เดือน หากผู้สมัครมีบิดา และมารดาที่มีนามสกุลไม่ตรงกัน ต้องนำหลักฐานมาแสดงประกอบด้วย???????? ๖. ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้นำหลักฐานใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองจากนายทะเบียน เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดา???????? ๗. หลักฐานแสดงว่าสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร (ชั้นปีที่ ๑, , , ๔ หรือ ๕) ของกรมการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม (ถ้ามี)???????? ๘. หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตรประจำการ หรือนกประจำการหรือเป็นบุตรนายทหารประทวน หรือตำรวจต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรประจำการ (ถ้ามี)???????? ๙. หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรทหาร ข้าราชการ คนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ระหว่างที่มีการรบหรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับวันราชการทวีคูณ (ในกรณีนับวันทวีคูณเฉพาะกรณีปราบจลาจล พ.ศ. ๒๔๙๘) (ถ้ามี)???????? ๑๐. หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรทหาร ข้าราชการ คนงาน ที่ต้องประสบอันตราย ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่จนถึงทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)หมายเหตุ???????? ***นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก (สมัครทางไปรษณีย์ จะใช้รูปถ่ายขนาดใดก็ได้ จำนวน ๑ รูป? สำหรับผู้สมัครด้วยตนเองจะถ่ายรูปตอนไปสมัคร)???????? ***นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ (สมัครทางไปรษณีย์ จะใช้รูปถ่ายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๗ รูป? สำหรับผู้สมัครด้วยตนเองจะถ่ายรูปตอนไปสมัคร)???????? ***นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ใช้รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป???????? ***นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้รูปถ่ายขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๘ รูป???????? *** เอกสารทุกอย่างหากผู้สมัครถ่ายเอกสารมาเอง ต้องนำต้นฉบับจริงมาให้กรรมการตรวจสอบด้วย การเตรียมเอกสารต่าง ๆ? ให้ผู้สมัครดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในระเบียบการซึ่งจะจำหน่ายคู่กับใบสมัคร

การเตรียมตัวของผู้สมัคร

???????? ๑. ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการทั่วไป และวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตลอดจนคำชี้แจงต่าง ๆ ให้เข้าใจ ชัดเจน โดยตลอด???????? ๒. เตรียมหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร ตรวจดูให้มีความถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็วในการสมัครของผู้สมัครเอง???????? ๓. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย ต้องมีขนาดพิกัดและไม่เป็นโรค หรือความพิการอื่นที่ขัดต่อการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร???????? ๔. จดจำกำหนดเวลา และสถานที่ของการรับสมัครที่จะประกาศให้ทราบก่อนการรับสมัคร???????? ๕. การแต่งกายในการไปสมัครรวมทั้งการที่จะเข้าสอบ ตลอดจนการไปติดต่อต่าง ๆ ต้องให้สุภาพเรียบร้อย ???????? ๖. ในวันสมัครจะต้องไปสมัครด้วนตนเองยังไม่จำเป็นต้องนำผู้ปกครอง หรือผู้รับรองไปด้วยการทำสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร???????? ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จะต้องนำผู้ปกครองและผู้รับรอง ไปทำสัญญาที่โรงเรียนเตรียมทหาร ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในประกาศพร้อมทั้งนำเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารมาชำระด้วย (รายละเอียดจะมีคำชี้แจงแจกจ่าง ให้ทราบในวันประกาศผลรอบสอง)หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องนำมามอบให้กรรมการในวันทำสัญญา? คือ๑.??? ระเบียบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ (รบ.๑ ต.) หรือเทียบเท่า๒.?? สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร๓.? สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (ผู้ให้กำเนิด) ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องมีหลักฐานทางราชการรับรองสัญชาติของบิดา มารดาด้วย???????? ผู้ไม่มาทำสัญญา ไม่นำหลักฐานดังกล่าวมามอบให้หรือไม่นำเงินมาชำระตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์แห่งการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร กรรมการจะเรียกบุคคลสำรองเข้าแทนต่อไปสถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม???????? ขอให้ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงจากสถาบัน และหน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก???????? โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ติดต่อที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ โทร. ๒๔๑๒๖๙๑ ? , (๐๓๗) ๓๑๓-๕๙๕ หรือ (๐๓๗) ๓๑๒๐๑๐ ? ๔ ต่อ ๖๒๑๓๐, ๖๒๑๓๐, ๖๒๑๓๔, ๖๒๑๓๗ ???????? ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ? ติดต่อที่ โรงเรียนนายเรือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทร. ๓๙๔๐๔๔๑ ? , ๓๙๔๒๕๓๑ ? , ๔๗๕-๓๙๒๓, ๔๗๕ - ๓๘๕๒???????? ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ติดต่อที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ โทร. ๕๓๔๓๖๒๔ ? ???????? ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร. ๕๓๔๓๖๒๔ ?

???????? และท่านอาจสอบถามรายละเอียดได้จาก?? แผนกสารนิเทศ โรงเรียนเตรียมทหาร ๑๘๕ หมู่ ๕ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐ โทร. (๐๓๗) ๓๐๖๐๒๕ ? ๔๔ ต่อ ๕๑๙๐ ? , ๕๗๒๕๑๙๐ ?

 
All Rights Reserved © order seasonale cheap reverse cellular phone search